Oblasti poskytovania právnych služieb

Oblasť poskytovania právnych služieb našou kanceláriou zahŕňa komplexné právne poradenstvo slovenským a zahraničným investorom pri rôznorodých transakciách prebiehajúcich v Slovenskej republike. Medzi hlavné oblasti činnosti našej kancelárie okrem iného patria:

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

 • zakladanie, zmeny a zrušenie obchodných spoločností
 • likvidácie obchodných spoločností a konkurzy
 • obchodné zmluvy
 • zastupovanie v obchodno - právnych sporoch
 • poradenstvo, riešenie a vymáhanie pohľadávok
 • právo cenných papierov

Zmenkové právo

 • právne poradenstvo v oblasti zmeniek
 • zastupovanie v zmenkovom konaní

Due diligence procesy, Privatizácie, akvizície

 • aktívne zabezpečovanie a vstup zahraničných a slovenských investorov do obchodných spoločností,
 • fúzie obchodných spoločnosti
 • právny due diligence, v rámci ktorých zabezpečujeme pre investorov predovšetkým právny audit stavu vybraných spoločností, prípadne definovaných právnych vzťahov.

Protimonopolné právo a právo proti nekalej súťaži

 • právne poradenstvo a zastupovanie v oblasti protimonopolného práva a práva proti nekalej súťaži
 • komplexné zastupovanie klientov v konaniach vedených pred príslušnými orgánmi verejnej správy vo veciach antitrustového práva a nekalej súťaže

Právo duševného a priemyselného vlastníctva

 • právne služby pri registrácii práv k predmetom priemyselného vlastníctva a služby, súvisiace s ochranou práv z oblasti duševného vlastníctva - autorské právo a práva príbuzné autorskému právu.
 • právne služby napr. pri registrácii ochranných známok, dizajnov, úžitkových vzorov, pomáhať chrániť klientovo obchodné meno, obchodné tajomstvo, či know – how.

Právo v oblasti nehnuteľností

 • komplexný právny servis pri príprave výstavby, výstavbe, financovaní a správe nehnuteľností
 • komplexný právny servis pri kúpe, predaji, založení, nájme, podnájme a iných operáciách týkajú sa nehnuteľností
 • spisovanie zmlúv a stanovísk
 • zastupovanie pri sporoch týkajúcich sa nehnuteľností

Občianske právo

 • poradenstvo, riešenie a vymáhanie pohľadávok
 • náhrada škody /od zmluvných partnerov, poistné udalosti a pod./
 • spisovanie zmlúv
 • zastupovanie pri sporoch v občiansko – právynch konaniach

Rodinné právo

 • rozvody
 • výživné
 • vysporiadanie a zúženie rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Trestné právo

 • komplexné zastupovanie a právne poradenstvo v trestnom konaní
 • zastupovanie poškodených pri vymáhaní náhrady škody spôsobenej trestným činom

Konkurzy & Likvidácie 

 • správa osôb a spoločností pred a po vyhlásení konkurzu po ustanovení súdom
 • likvidácie a reštruktualizácie spoločnosti    

  


© 2007-2024, Advokátska kancelária Zahradník & spol.
Design & a redakčný systém od AlejTech, spol. s r.o.